G1 Practice Test in Punjabi (Rules of the Road) 2024 Ontario

G1 Practice Test in Punjabi (Rules of the Road) 2024 Ontario: The G1 Practice Test in Punjabi, also known as ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ G1 ਅਭਿਆਸ ਟੇਸਟ (ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮ), is a valuable resource for individuals in the Punjabi-speaking community in Canada who wish to prepare for the G1 written test. The practice test covers essential rules of the road and helps aspiring drivers become familiar with Canadian road signs, traffic signals, and driving regulations.

G1 Practice Test in Punjabi (Rules of the Road) 2023 Ontario

The G1 Practice Test in Punjabi is designed to simulate the actual G1 test experience, offering multiple-choice questions in the Punjabi language. This ensures that individuals can confidently prepare for the examination while overcoming any language barriers. Moreover, the test covers various topics, including right-of-way rules, speed limits, parking regulations, and safe driving practices, to ensure a comprehensive understanding of the road rules in Canada.

G1 Practice Test in Punjabi (Rules of the Road)

Name of the test G1 Ontario Driving Practice Test
Class G1 and G2
Test Type Computer Based Test
Total Questions 40 Multiple Choice
Topics Rules of the Road
Language Punjabi Language
Printable PDF Yet to come!
Requirements Canadian Citizenship
Knowledge Test
0%
0 votes, 0 avg
538

G1 Road Practice Test in Punjabi (Rules of the road)

G1 Road Practice Test
Topic: Rules of the Road
Language: Punjabi
Total Questions: 30
Time Limit: N/A

1 / 40

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਲਿੰਕਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

2 / 40

ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਉਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ-ਲੈਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਚੱਲੇ?

3 / 40

ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

4 / 40

ਰੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

5 / 40

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

6 / 40

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

7 / 40

ਕਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

8 / 40

ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਨ ਦਿਓਗੇ?

9 / 40

ਪੀਟੋਨ ਕ੍ਰੌਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

10 / 40

ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

11 / 40

ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਦਿੱਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

12 / 40

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

13 / 40

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

14 / 40

ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

15 / 40

ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਿਰੇਨ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

16 / 40

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੈਟ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?

17 / 40

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

18 / 40

ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮੋੜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

19 / 40

ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

20 / 40

ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

21 / 40

ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ-ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

22 / 40

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ-ਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

23 / 40

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

24 / 40

ਕਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

25 / 40

ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ?

26 / 40

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਣ-ਸੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

27 / 40

ਪਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

28 / 40

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

29 / 40

ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੇਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ:

30 / 40

ਰੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਲੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

31 / 40

ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

32 / 40

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

33 / 40

ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

34 / 40

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹਾ ਹੋਵੇ?

35 / 40

ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਲੇਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

36 / 40

ਸੜਕ ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ?

37 / 40

ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

38 / 40

ਕਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

39 / 40

ਫੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

40 / 40

ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Your score is

The average score is 75%

By using the G1 Practice Test in Punjabi, new drivers from the Punjabi-speaking community can enhance their knowledge of Canadian driving rules and increase their chances of successfully obtaining their G1 learner’s permit. This, in turn, will empower them to safely and confidently navigate the roads in Canada while respecting the country’s traffic regulations.